Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie została utworzona zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2000 roku, znak: DNS-1-0145-423/EKo/2000 wydaną na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U.Nr 96, poz.590 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) udzielającą zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Na wniosek Założyciela oraz Rektora Szkoły Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 20 grudnia 2002 roku (znak:DSW-3-4001-1198/Eko/02) dokonał zmiany nazwy uczelni na: „Szkoła Wyższa Mila College”.

Na wniosek Założyciela oraz Rektora Szkoły Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 18 kwietnia 2006 r. nr DSW-3-JG-4001-28-06 dokonał ponownej zmiany nazwy uczelni na obowiązującą obecnie: „Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki” (ang. Warsaw School of Computer Science). Siedzibą uczelni jest miasto stołeczne Warszawa. Uczelnia posiada osobowość prawną.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  DSW-2-02-4031-212/07 z  dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.


Struktura organizacyjna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią bezwydziałową. Działalnością uczelni kieruje Rektor, Prezydent oraz Prorektor. Funkcje organu kolegialnego pełni Senat Uczelni, funkcję doradczo-konsultacyjne pełnią: Konwent oraz Kolegium Rektorskie.
W uczelni funkcjonuje pięć zakładów dydaktyczno-naukowych, których kierownicy odpowiedzialni są za poszczególne obszary problemowe w zakresie prowadzonej dydaktyki oraz działalności badawczej: zakład podstaw informatyki, zakład inżynierii oprogramowania, zakład informatycznych technologii zarządzania, zakład systemów informatycznych, zakład przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Ponadto w strukturze uczelni działają inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczno-naukową są to: biblioteka uczelniana, studium języków obcych oraz studium wychowania fizycznego. Funkcje usługowe na rzecz społeczności akademickiej uczelni realizują: biuro rektora, biuro finansowo-księgowe, biuro administracyjno-techniczne, biuro karier i staży zawodowych oraz biuro spraw studenckich.


Prezydent jest organem jednoosobowym uczelni. Prezydent kieruje realizacją misji i celów określonych przez założyciela, reprezentuje uczelnię na zewnątrz oraz nadzoruje prace dotyczące strategii rozwoju uczelni.

Prezydent

Andrzej Żyławski rektorat@wwsi.edu.pl


Rektor jest organem jednoosobowym uczelni. Kieruje działalnością uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz.

Rektor

Zenon Gniazdowski rektorat@wwsi.edu.pl


Prorektor jest organem jednoosobowym. Kieruje i nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych uczelni.

Prorektor

Halina Wojciechowska rektorat@wwsi.edu.pl


Senat jest organem kolegialnym uczelni. Do kompetencji Senatu należy uchwalanie strategii rozwoju uczelni oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w ustawie lub statucie.

Skład Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

1) Rektor:
- dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski, Rektor WWSI, Przewodniczący Senatu
2) Prezydent:
- Andrzej Żyławski
3) Prorektor:
- Halina Wojciechowska
4) Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:
- dr hab. inż. prof. WWSI Andrzej Chojnacki
- prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
- dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski
- prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak
- prof. dr hab. inż Tadeusz Łuba
- dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński
- dr hab. inż. prof. WWSI Marian Stachowicz
- prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin
- prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
- prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
- prof. dr hab. Maciej M. Sysło
- prof. dr hab. Andrzej Szałas
- prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
- prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński
5) dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
- dr inż. Dariusz Chaładyniak
- dr Włodek Zadrożny
6) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- Weronika Jakubowska-Pietras
7) przedstawiciele studentów:
- Piotr Ignaczak
- Urszula Ducin
- Piotr Janas
- Paulina Królak
- Angelika Krüger
- Tomasz Książek
8) przedstawiciel założyciela:
- Justyna Gołaszewska
9) kwestor:
- Edyta Gajewska
10) przedstawiciel organizacji pracodawców oraz firm tworzących i stosujących technologie informatyczne:
- Andrzej Ptasznik


Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Rektora. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Do kompetencji Kolegium należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.


Konwent Uczelni jest organem konsultacyjno-doradczym uczelni. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz firm tworzących oraz stosujących technologie teleinformatyczne.

Do kompetencji Konwentu należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.


Zakłady Dydaktyczno-Naukowe
Zakłady dydaktyczno-naukowe realizują zadania dydaktyczno – naukowe oraz wychowawcze zawarte w statucie uczelni oraz w szczegółowych programach studiów. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów sprawują kierownicy zakładów powoływani przez Rektora. Do kompetencji kierowników zakładów należy: planowanie pracy podległego personelu i kontrola realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez pracowników zakładu, organizacja seminariów, odpraw i narad dydaktycznych, zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników zakładu.

Dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania
Dr inż. Waldemar Łabuda – Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania
Dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki
Dr inż. Dariusz Chaładyniak – Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych


Inne Jednostki Dydaktyczne
Jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczną, poza obszarem informatyki:mgr Elżbieta Bondyra – kierownik Biblioteki
Mgr Katarzyna Hordejuk - kierownik studium języków obcych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Justyna Gołaszewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-30 13:54:45
  • Liczba odsłon: 16146
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 41663]

przewiń do góry